Тұрғын үй мәселелері мен дауларды сот тәртібі бойынша шешу – қандай сотқа жүгіну қажет?

Тұрғын үй мәселелері мен дауларды сот тәртібі бойынша шешу – қандай сотқа жүгіну қажет?

(Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2007 жылғы 16 шілдедегі N 5 Нормативтік қаулысынан алынған»)

 1. Қазақстан Республикасы Конституциясының 26-бабының 1-тармағына, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (бұдан әрі - АК) 191-бабына және "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 11-бабына сәйкес, заңды түрде алынған кез келген тұрғын үй Қазақстан Республикасы азаматтарының, заңды тұлғаларының жеке меншігінде бола алады.

Меншік иелерінің тұрғын үйді иелену, пайдалану және билік ету жөніндегі құқықтары сот тәртібімен, заң актілерінде көзделген әдістермен қорғалады.

Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларымен адамның құқықтары мен бостандықтары тек заңдармен шектелуіне жол берілетіндігіне байланысты, меншік иесінің құқықтарын шектейтін өзге заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілер қолдануға жатпайды.

2. Тұрғын үйге меншік құқығы туралы талап сотқа оның орналасқан жері бойынша беріледі. Соттылық ережелері бұзылып берілген талап кері қайтарылады, ал өндіріске қабылданғаны - соттылығы бойынша жолданады.

Тұрғын үйге меншік құқығы туралы талаптарға:

тұрғын үйді өзгенің заңсыз иеленуінен талап ету туралы;

иеленуден айыруға байланысты емес құқықтың бұзылуын жою туралы;

тұрғын үй-жайға құқықты тану туралы;

тұрғын үйді иеліктен шығару жөніндегі сауда-саттықты жарамсыз деп тану туралы, тұрғын үйді иеліктен шығару жөніндегі мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы және басқа да талаптар жатады.

3. АК 118-бабының 2-тармағына және Заңның 17-бабына сәйкес, тұрғын үйді алушының меншік құқығы уәкілетті орган оны мемлекеттік тіркеуден өткізген кезден бастап туындайды, алайда оның болмауы мәмілені жарамсыз деп тануға өздігінен негіз болып табылмайды.

Мәміленің нысаны сақталмай, іс жүзінде жасалған мәміле куәлардың жауаптарынан басқа өзге де дәлелдермен (мысалы, тұрғын үйді сатып ақша алғаны туралы қолхатпен не иеліктен шығару құқығына берілген сенімхатпен) расталып, сатушының қайда екені белгісіз болған жағдайда, мүдделі тарап сатушыны жауапкер ретінде көрсетіп, мәмілені жарамды деп тану туралы талаппен сотқа жүгінуге құқылы, сот сатушының белгілі болған соңғы тұрған жері бойынша оған хабарлайды.

Сот мәмілені жарамды деп танудан бас тартқан жағдайда, егер меншік иесі үшінші тұлғаға белгіленген нысанда тұрғын үйді иеліктен шығарса, онда талапкер жұмсалған шығындарын өтетуге құқылы.

4. Меншік құқығы мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап алушының тұрғын үйге билік ету құқығы туындайды. Тұрғын үйді иеліктен шығару жөніндегі мәмілені белгіленген нысанда жасаған меншік иесі оған кейіннен билік етуге құқылы емес, өйткені аталған тұрғын үй орындалған міндеттеменің нысаны болып, ал мемлекеттік тіркеуді жасамаған сатып алушы оның заңды иесі болып табылады.

5. Тұрғын үй мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін, сатып алушы сатып алынған тұрғын үйге ақы төлеу жөніндегі міндеттемені тиісінше орындамау себептері бойынша дау туындаған кезде сатушы АК 439-бабы 3-тармағының негізінде сатылған тұрғын үйдің құнын және АК 353-бабына сәйкес айыпақы төлеуді талап етуге құқылы.

Егер заң немесе келісім бойынша келісім шартты бұзу және тараптардың ол бойынша алғандарын қайтару көзделсе, меншік құқығын тіркеу АК 401-бабында көзделген негіздер бойынша келісім шартты бұзу үшін кедергі болып табылмайды.

Мұндай жағдайда тараптар тұрғын үйді қайтарып алудан басқа, келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқылы.

6. Соттар, АК 158-160-баптарында көрсетілген мәмілелердің жарамсыздығының нақты негіздерін анықтауы қажет.

Бұл ретте, АК-нің 157, 157-1-баптары мәміленің жарамсыздығы және оның жарамсыздығының салдарлары туралы жалпы қағиданы қамтитынын және дербес негіздер болып табылмайтынын ескеру керек.

7. Алып тасталды - ҚР Жоғарғы Сотының 20.04.2018 № 7 нормативтік қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

8. Кейіннен әрекет қабілеттілігі жоқ деп танылған тұлға жасады деген себептер немесе АК 159-бабының 6-11-тармақтарында көрсетілген негіздер бойынша мәміле жарамсыз деп танылған кезде, сот, тек АК көрсетілген тұлғалардың талабы бойынша АК 157-1-бабының 3, 4, 5 және 6-тармақтарында көзделген салдарды қолданады.

9. Талапкердің талап ету құқығы әрекет қабілеттілігі жоқ тұлға жасаған мәміленің жарамсыздығынан, сондай-ақ АК 158-бабында , 159-бабының 1-3-тармақтарында, 160-бабында көрсетілген негіздердің бар болуынан не мемлекеттік органның заңсыз актісінен туындап, оның тұрғын үйді өзгенің заңсыз иеленуінен талап ету жөніндегі талабын шешу кезінде, сот мәмілені немесе актіні жарамсыз деп тану жөніндегі талап бар болған жағдайда, мұндай мәмілеге не мемлекеттік органның актісіне баға беруге құқылы. Бұл ретте, егер тұлға жарамсыз деп танылған мәміленің немесе заң талаптарына сәйкес келмейтін мемлекеттік органның актісі негізінде тұрғын үйге меншік құқығына ие болса, онда талапты қанағаттандыруға құқықтық негіз жоқ екендігін сот ескеруі қажет.

10. Егер тұрғын үйді өзгенің заңсыз иеленуінен талап ету жөніндегі талапты қараған кезде, оның кейіннен әрекет қабілеттілігі жоқ деп танылған адам жасаған немесе АК 159-бабының 6-11-тармақтарында көрсетілген жағдайларда жасалған жарамсыз мәмілелерге негізделгені анықталса, онда сот оны өз бетінше жарамсыз деп тануға құқылы емес.

11. Өз бетімен салынған тұрғын үйге меншік құқығын тану туралы талап жергілікті атқарушы органға беріледі және талап қою бойынша іс жүргізу тәртібімен қаралады.

Егер құрылыстың сақталуы басқа тұлғалардың заңды мүдделерінің бұзылуына әкеп соқпаса немесе азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмесе, мұндай талаптар қанағаттандырылуы мүмкін.

Мұндай жағдайлар құрылысы аяқталған объектілерді мемлекеттік қабылдауды жүзеге асыруға уәкілетті органдардың рұқсаттарымен расталуы қажет.

12. Осындай мақсаттарға арналып бөлінбеген жер учаскесінде өз бетімен салынған тұрғын үйге меншік құқығын тану туралы талап аталған жер учаскесі талапкерге заңда белгіленген тәртіппен берілетін жағдайда ғана қанағаттандырылуы мүмкін.

Сондықтан істі сотта қарауға дайындау кезінде судья талапкерге жер учаскесі оған берілетіндігі, құрылыстың сәулет және құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес келетіндігі туралы дәлелдемелерді келтіруге ұсыныс жасауы керек.

Әкімнің және уәкілетті органдардың жер учаскесін талапкерге беруге келісімі туралы және құрылыстың нормалар мен ережелерге сәйкес келетіні туралы ұсынған құжаттары осындай дәлелдемелер бола алады. Заңсыз алынған жер учаскесінде орналасқан және оған қажетті рұқсаттарды алмай немесе сәулет және құрылыс нормалары мен ережелерін бұза отырып өз бетімен салынған тұрғын үйге, АК 240-бабымен белгіленген иелену мерзімінің өтуі қолданылмайды.

13. Өз бетімен салынған құрылыс орналасқан жер учаскесін заңды түрде пайдаланушы тұлғаның тұрғын үйге меншік құқығын тану кезінде, сот тиісті талап болса тұлғаның құрылысқа жұмсаған шығындарын өтеткізеді. Ескерту. 13-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Жоғарғы Сотының 2011.12.30 № 5 Нормативтік қаулысымен.

14. Тұрғын үй іс жүзінде басқа тұлғаның заңсыз иеленуінде болған жағдайда, меншік иесі тұрғын үйді өзгенің заңсыз иеленуінен талап ету туралы талап қоюға құқылы. Егер мұндай талапты қарау барысында тұрғын үйдің үшінші тұлғада екені анықталса, онда сот талапкердің келісімімен оны тең жауапкер ретінде тартуға және АК 261-бабында көрсетілген мән-жайлар бар болса талапты қанағаттандыруға құқылы.

15. Тұрғын үйді адал алушыдан талап ету жөніндегі талапты қараған кезде, азаматтық айналымның тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында соттар, парасаттылық, орынды сақтық және құндылық танытқан алушының мүддесі қорғалуға жататындығын ескеруі қажет. Тұрғын үйді адал иеленудің және пайдаланудың бұл тартпайтын фактілері, басқа да дәлелдермен қатар тұлғаны адал алушы деп тану үшін негіз болып табылады.

Жауапкердің оны адал алушы деп тану туралы қарсы талап ұсынуы талап етілмейді, өйткені осы мәселені шешу виндикациялық (бөтеннің заңсыз иелігінен мүлікті талап ету туралы) талаптарды қарау кезінде соттың міндетіне кіреді.

Меншік құқығын және өзге де заттай құқықтарды қорғаудың өзге жағдайларында тұлғаны адал алушы деп белгілеудің құқықтық маңызы жоқ.

16. Егер сот, алушының тұрғын үйді иеліктен шығаруға құқығы жоқ тұлғадан алғанын білгенін немесе білуі тиіс екендігін, не ақылы мәміле жасалған кезде сатылатын тұрғын үйге қатысты үшінші тұлғалардың талаптары болып, ол жөнінде сатып алушы білген немесе білуі мүмкін екендігін анықтаса және бұл талаптар кейіннен заңды деп танылса, онда ол адал алушы деп танылмайды.

17. Тұрғын үй меншік иесінің иелігінен немесе меншік иесі тұрғын үйді берген тұлғаның иелігінен олардың еріктерінен тыс шығып кеткен жағдайда ғана меншік иесі оны адал алушыдан талап етуге құқылы.

Мұндай жағдайларға, атап айтқанда, мәмілелердің қателестіру, алдау, күш қолдану, қорқытудың әсерімен, меншік иесі өкілінің басқа тұлғамен теріс ниетпен келісуі арқылы жасалуы және т.б. жағдайлары жатады.

Бұл ретте, меншік иесі тұрғын үйдің оның еркінен тыс иеліктен шығып кету фактісін дәлелдеуі тиіс.

Тұрғын үй адал алушыға ақысыз өткен кезде, меншік иесінің тұрғын үйді өзгенің заңсыз иеленуінен талап ету туралы талабы барлық жағдайларда қанағаттандырылуға жатады.

18. Егер тұрғын үйді иеліктен шығаруға құқығы жоқ тұлға ақылы шарт бойынша оны иеліктен шығарса, онда меншік иесі мәмілені жарамсыз деп танумен бірге, адал алушыдан тұрғын үйді талап ету туралы талаппен сотқа жүгінуге құқылы.

Меншік иесінің бұл құқығы заң бұзушылықпен жасалған алғашқы мәмілеге ғана емес, барлық кейінгі мәмілелерге де қатысты.

Егер істі қарау кезінде сот сатып алушының адал алушыға қойылатын талаптарға сай келетінін, ал тұрғын, онда талапты қанағаттандырудан бас тартылуы мүмкін.

19. Құқықтың бұзылуы иеліктен айыруға байланысты болмаса да тұрғын үйдің меншік иесі АК 264-бабының негізінде өз құқығының қандай да бұзылуын жою туралы талап қоюға құқылы.

Талап қою мерзімі мұндай талапқа қолданылмайды. Тұрғын үйдің меншік иесі болмаса да, тұрғын үйді заңды негіздерде иеленген тұлға, АК 265-бабына сәйкес, иелену құқығын меншік құқығын қорғаумен бірдей, оның ішінде меншік иесінің заңсыз әрекеттерінен қорғауға құқылы.

20. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес, осы нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына кіреді, сондай-ақ жалпыға міндетті болып табылады және ресми жарияланған күнінен бастап күшіне енеді. 

Advokat
0
12

Түсініктемелер

best time to take cialis buy cialis online cialis over the counter 2018
0 1
cialis price costco side effects of cialis viagra vs cialis hardness
0 1
how to write a list in an essay example creative writing essays write me essay
0 0
how to write a reflective essay https://www.essaywritersoks.org/ how to write self introduction essay
0 0
To write a diploma easier, you need to find a middle ground: the topic should not be "hackneyed" or too rare.
things to write a persuasive essay about essay writer service uk how to write an introduction for a classification essay
Otherwise, it will be difficult to find aspects that are not covered by anyone and, on the contrary, to select materials for development, analysis, argumentation, comparison.
how to write an intro paragraph for an essay writing essays services how to write an essay about your personal experience
The next stage is complex and consists in defining goals, objectives, research methods, selection and systematization of relevant literature and parallel drawing up of a thesis plan, which is a preliminary outline of the structure and content of future student scientific work. When familiarizing with the sources of information, one should take into account their novelty. The periods of obsolescence of educational literature are established by order of the Ministry of Education and Science No. 1623 of April 11, 2001: for a general humanitarian, socio-economic profile and special disciplines - five years; for general professional, natural science, mathematical subjects - ten years. The measures of relevance do not relate to sources of in-depth fundamental study of the issue. It does not stipulate the order and terms after which research publications: articles, dissertations, reports, etc., are considered outdated, but university regulatory controllers, when checking their thesis for compliance with standards, are almost always guided by the requirements set for textbooks. For informational purposes, no one forbids using them, but in order to avoid sending the finished diploma for revision, it is better to include only works no older than five years in the list of used literature. In January 2017, the order of the Ministry of Education and Science entered into force No. 1651, canceling the effect of orders No. 1623 and No. 133, which regulated the provision of university libraries with scientific and educational literature (it was in them that the terms of its obsolescence were prescribed). The new document aroused a lot of questions from the experts of the academic community, and the official answers of the department to them did not clarify the situation, so teachers still prefer to adhere to the old standards, determining the "expiration date" of the sources used to write the thesis. Algorithm of writing The scheme of work on a diploma is standard for all students - according to a single algorithm, graduates who write both project and research FQPs go to future defense. First of all, you need to decide on a supervisor, then choose a topic. It is approved before the start of the pre-diploma practice, to which the student is sent with the assignment for the FQP signed by the head of the department.
The structure of the thesis According to the generally accepted rules for writing a diploma, its main part should consist of three chapters: First (at least three paragraphs). Written on the basis of a synthesis and analysis of theoretical information gleaned from selected sources; reveals the central concepts, the essence of a phenomenon or process, different points of view on the object and subject of research. Second (at least three subsections). Assigned to factual material and analysis of the problem; contains statistical information with quantitative and qualitative characteristics of the phenomenon under consideration, a statement of the identified trends and shortcomings in its state and development. Third (the minimum number of paragraphs is three). Dedicated to developing a solution to a problem. His diploma student proposes on the basis of the second chapter with scientific justification, for which the theoretical provisions of the first are involved. The chapters should be approximately equal in length. At the final stage, a conclusion, an introduction, a final list of used literature are drawn up and a block with annexes is completed. How to properly draw up a thesis In student memos and on their official websites, all universities must post detailed methodological recommendations containing requirements for a diploma. They indicate: volume - how many pages in the diploma should be; structure - how many chapters to divide the study, what to write in the introduction and conclusion; what materials should be included in the attachments and how to number them; technical regulations - where to put down, from which sheet to start pagination, what font to use for text and headings, how to indent the paragraph and margins, line spacing; the number of sources in the bibliographic list; permissible percentage of uniqueness when checking for plagiarism. Most universities and institutes include in methodological collections: a template for the title page; forms of reviews, annotations, reviews; sample bibliography; examples of the design of references, footnotes, formulas, tables, figures, diagrams, photos. It remains only to carefully check with the university standard and follow the recommendations, since the normative control will be meticulously carried out precisely according to the points of the manual, and only then relying on GOSTs. Average requirements for a thesis: Volume - 50-70 pages, excluding attachments and, as a rule, bibliography. The number of sources is at least 40, and 70% are publications not older than five years. The bibliographic list is drawn up in accordance with GOST 7.80-2000, 7.1-2003, 7.0.5-2008, 7.0.1-2011. Times New Roman in black, 14th for text, 15th for subheadings, 16th for headings. The interval is 1.5. Margins - at least 2 cm to the left, bottom and top; 1.5 cm - on the right. Printing is only one-sided. The standard of uniqueness of the diploma: humanities - 80%, exact - 75%.
How to choose a company for writing a diploma Checklist: A solid site - it should be a kind of Internet branch of an officially registered company with at least one offline office; that is, the site must be a full-fledged working tool, and not a one-page business card on free hosting. The age of the company is at least 5 years. Only those who really know how to work can become a “veteran” of the market. Conclusion of an agreement - the lists of customers of the company for writing student papers are not transferred to the dean's offices, do not worry. You need a confirmation of the deal - to ensure that the work is done.
how to write a primary source essay writing a college entrance essay how to write an essay in 24 hours
0 0
8 effective ways to boost memory
how do you write a thesis statement for an essay college essay services write an essay about friendship
Like any other ability, memory can be trained and developed. The main thing is to choose the right exercise program.
Remembering the name of an actor or finding the keys left in the evening can sometimes be difficult. It takes a lot of effort to recover the information you need. Forgetting is a natural process that is designed to unload the nervous system from unclaimed information, to protect it from overstrain. But increased forgetfulness can significantly complicate life. It can be caused by lack of sleep, stress, addictions, or information overload.

If this problem is not related to injury or illness, it is realistic to solve it on your own. Memory can be developed and improved like any other ability. To activate its potential, regular exercise is necessary, as in sports or music. And vice versa - in their absence, the ability of the brain to memorize will decrease. Let's talk about the most effective ways to help strengthen memory and improve brain function.


1. Create associations and visualizations

It will be easier to remember new things if you connect the unknown with the already existing knowledge. The essence of the method of associations is to combine the known and the unknown into a single history, to mark new information with familiar markers. So the information received can be easily remembered and quickly reproduced at the right time. With the help of associative parallels, it is easy to learn road signs, passwords and dates, phone numbers and credit cards.

In 1980, the Olympic Games opened in Moscow, and 600 years before that, the Battle of Kulikovo took place. The number 5813 can be represented as a numerical expression 5 + 8 = 13. In this case, images are remembered even more efficiently. Better if they are unusual and even absurd. For example, the figure eight resembles a woman with large hips and voluminous breasts, and the figure five is a circus unicycle. In your mind, draw a fat lady who buys such a bike and rides it around the city.
how to write an essay about yourself for a job writing a personal essay for college how to write a observation essay
Such illustrations should be large, three-dimensional, color and as detailed as possible. The skill of coding into visual images is trained and quickly automated. In the future, it will not be difficult to restore in memory both these images, and the meaning that is embedded in them. Once again putting the keys in this or that place, imagine a flower blooming here. In the morning you will definitely not forget where exactly the flower grew in your house, and you will quickly find the right thing.
2. Learn poetry and read aloud

The time-tested method is memorizing poems. This is not about mindless cramming, but about understanding the meaning, its conscious perception. Make it a rule to teach one little piece every week. Gradually increase the volume of the material. It will be easier to remember if you break it down into several parts in advance and teach it in quatrains. You can do this anywhere: at lunch, while walking or in transport. Don't be afraid of a lot of repetitions. Over time, you will notice that it takes less and less time to memorize.

The effect will be even better if you take the works of those authors whose collections do not interest you. It will take more energy to learn such verses. Try to delve deeply into their content and reflect on the artistic techniques that the author used. Poetry can be recited in front of a mirror or recorded from memory. Reading aloud is equally useful. It helps to improve diction, intonation and develops auditory memory. If you don't like poetry, learn the lyrics.
3. Try to remember forgotten

It is not necessary to take the shopping list prepared before going to the store. On the one hand, such a list will help not to miss anything and at the same time not to buy too much. On the other hand, its absence will have a positive effect on the state of memory. Do not buy something this time - by the next trip you will have an incentive to better memorize items from the list and keep them in mind. Forgot someone's name, phone number, password or recipe ingredients? Try to remember. Take the time and take a few minutes to do this instead of looking for an answer in your smartphone or notebook. This is great for strengthening memory.
4. Master foreign languages

You can learn poems and songs not only in your native language. Don't know a foreign language - start mastering it. It is one of the best ways to activate brain cells and enhance memory capacity. If you memorize a few words every day, then after a couple of months you can feel a noticeable result. Learning a new language develops the ability to structure, analyze and memorize information. In addition, it is a good prevention of age-related diseases. For example, Alzheimer's disease. The most popular way to memorize foreign vocabulary is cards with words and expressions. This technique is based precisely on visual associations.
5. Remember the events of the day

Another way to activate memory is to plunge into the past day and remember all its events. Before going to bed, try to reconstruct snippets of dialogue, images of people, their facial expressions and gestures, every phone call and meals that made up your diet. Try to recreate the sequence of all actions from the moment of awakening. Provide these pictures in as much detail as possible. At the same time, it is important to connect imagination, visual, auditory and olfactory memory.

If it’s boring to remember the day in the form of imaginary illustrations, keep a diary and regularly write events on paper. It is recommended to repeat the same with the films watched. After the next movie show, scroll through the plot in your head again. Remember not only the main moments, but also the dialogues of the characters, the details of their clothes, the interiors of the shooting locations. It is even more useful to retell the content of films, plays, read articles and books to your friends. This not only trains memory well, but also develops speech, enriches vocabulary.
how to write an essay about an article online essay help write a short essay on driving in the dark
1 0
help with a essay apa research paper do you think genetically modifying foods would help reduce poverty essay
0 0
viagra sex viagra generic over the counter viagra para mujer
0 1
5 Reasons Why You Should Buy A Research Essay
what are your career goals essay help things to do a research paper on georgia tech supplemental essay help
Writing a research paper: steps to succeed.

College life might be tough sometimes. When you start living on your own, you get more duties and responsibilities. But the amount of workload is growing as well. The tasks are getting more complicated, you face the obstacles that's hard to overcome. That's why we advice to use professional service for getting your research essay ready. Here are our 5 reasons why it's better than doing everything on your own!

1. No time required! When you buy your paper there's no need to spend sleepless nights with a coffee mug looking for information, reading and doing constant research. You can enjoy your time and do more important things!
2. You'll get a perfect result! People who usually do the job are proficient writers with skills and experience. Everything would be meeting the requirements of your professor or teacher. Captivating research paper introduction, interesting ideas and thoughts, proper format and style of writing. Just name what you want!
3. Money saving. Imagine these necessities to swap shifts with colleagues to finish homework... That won't help to get money at all! With writing services it's safe and possible work and get paper done at the same time!
4. No deadlines. When the writing should be finished? How much days (or even hours) left until the moment to hand it to professor? Writing a research paper overnight isn't a problem for professionals. And you'll be able to successfully complete task in time.
5. No need to fill head with information. To make a paper you have to process lots of data. Do you really need to keep all that in mind?
i need help with writing an essay informational research paper can someone help me with my essay
APA research paper and other complications.

Plenty of students are giving in and delegate the work to writing services. Why? Because sometimes it's hard to understand how a proper paper should look like. There are different styles, various forms, unlike approaches and unique standards. Before you start actually doing a research, there's plenty of preparations to do.

For example, how to make APA research paper? First, it's important to know how this format look like, by searching on Google and opening multiple pages to read about it. Second, to understand how to cite in this format, how to set up it in MS Word. Or just relax and allow writers to do the job. It will take way less time to type in a search box "write my paper for me".

Even with a writing service it's necessary should be cautious. It's not enough just to open the first website and press "Order" button. Participation in making your own paper is required as well. But it would be way less exhausting then making everything on your own. What do you need to do? Read our recommendation before giving sending text to a professor!

Useful tip after getting the paper.

The creed: I paid, so I don't care anymore is a very bad thought! After receiving paper from the service the first thing everyone must do is to read it. Even if doing it on the way to college. You need to know what's inside! Why? Well, the teacher might ask questions and you have to be ready to answer them. And of course, to check whether everything is okay.
“essay help” site:edu write my paper for me exemplification essay help
1 0
Analogues that can be purchased at the pharmacy
women taking viagra viagra pill for men viagra memes
In the pharmacy you can buy Cialis and almost any of its analogues:
domestic analogues, generic Cialis – Tadalafil Bacter, Tadalafil Vertex, Tadalafil SZ, Freimitus;
generics of foreign companies-Dynamico Long (Teva, Israel), Cupid 36 (CADILA PHARMACEUTICALS, Indian drug), Sitara (WORLD MEDICINE ILAC). VE TIC. A. S., Turkey), Tadalafil (Pharmaceutical Works POLPHARMA, Poland);
drugs of the IFDE-5 group – Viagra, Levitra, Zidena, Stendra and generics of these original drugs.
The best substitutes for Cialis
otc viagra sildenafil 20mg viagra cost
You need to choose the best remedy together with your doctor, taking into account all indications and contraindications. But to know the advantages and disadvantages of each analog is worth knowing every man. What better, more efficient and safer Cialis or Viagra and also other well-known drugs for the treatment of erectile dysfunction:
Cialis or Viagra both drugs in its own good; action Viagra stronger many people like it because of the bright orgasm; Cialis unlike Viagra, operates smoother, quicker and longer, it has fewer side effects; tadalafil can also help urination;
Cialis or Levitra – which is better? Both drugs are good, they act gently, they have few side effects; their effect of drugs begins in 15-16 minutes, lasts for Levitra 5-8 hours, for Cialis-36 hours;
Cialis or Tadalafil – tadalafil is the active ingredient of Cialis; there is also a generic Tadalafil (Polpharma, Poland), Tadalafil Soft (Aurochem Laboratories, Indian drug); the effect of these drugs is identical;
Cialis or Dapoxetine are drugs from different drug groups and they act differently; the effect of Cialis is aimed at the vascular system and strengthening of erection, and the effect of dapoxetine (Priligi, Infidjo) – on the autonomic nervous system and suppression of premature erection; only a doctor can figure out which of these drugs will suit you.
over the counter viagra walmart online viagra prescription sildenafil 20mg
1 2
Meds information for patients. Effects of Drug Abuse.
lyrica for sale in USA
Everything news about meds. Read information here.
1 1
essay edditing service college essay writing help best essay writig service
4 4
Аты
Электронды пошта
Беделі
Пікір
Қорғау коды

Сурет бетіндегі белгілерді енгізіңіз.

captcha